Tom

Totalsumma: 0,00 kr

 

CSR

Scan Filter ska verka för en hållbar utveckling, vilket innebär hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt balans mellan sociala och ekonomiska krav.

Scan Filter ska utveckla och vidmakthålla en lönsam, långsiktigt uthållig och etisk affärsverksamhet.

Scan Filter ska samspela med de miljöer där vi verkar, med våra medarbetare, våra samarbetspartners och samhället. Vår affärsidé och våra strategier skall stödja ett gott miljöarbete och ett socialt ansvarstagande.

Scan Filters verksamhet bedrivs enligt följande principer:

  • Vi arbetar i enlighet med de lagar som gäller i de länder där vi verkar.
  • Vår ambition är att bedriva verksamheten med god etik och vi ska i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet.
  • Vår ambition är att bedriva vår verksamhet i nära dialog med våra medarbetare, våra samarbetspartners och med andra aktörer som påverkar och påverkas av vår verksamhet.

Scan Filter ska ses som ett pålitligt och ansvarstagande företag som alltid lever upp till sina åtaganden. Scan Filter har långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kund- och ägarvärde.

Socialt ansvar

Scan Filters verksamhet bygger på långvariga och starka relationer med medarbetare, kunder och leverantörer. Vår verksamhet skall bygga på god etik och stor respekt för alla individer såväl inom företaget som vid externa kontakter.

Miljöarbete

Miljöaspekter är integrerade i Scan Filters verksamhet.

Vi strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnar system för återanvändning och återvinning av material och energi samt förebygger och begränsar förorening av miljön. Vi ser lagregler som minimikrav.

Miljöpåverkan

Scan Filter ska fortlöpande arbeta för att minska påverkan på miljön.